Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 23/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 165/1 (AM 1) o pow. 188m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach.

Bystrzyca Kłodzka, dnia   11.07.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  23/2022  z dnia  11   lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 165/1  (AM 1) o pow. 188m2   na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mostowicach  objętej księgą wieczystą SW1K/00076537/5.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  11 lipca 2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 


 


 

W Y K A Z   nr  23/2022

 

   sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej
w Mostowicach  w granicach działki nr 165/1 (AM 1)  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Mostowicach objętych księgą wieczystą SW1K/00076537/5.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Mostowice     

2. NUMER DZIAŁKI   :          165/1  (AM-1)

3. POWIERZCHNIA:              188 m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00098578/4

6.ZBYCIE :            FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ

                                WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ –

                               objętej księgą wieczystą  SW1K/00076537/5

7. Zagospodarowanie: brak planu, nieruchomość niezabudowana. W przeszłości działka stanowiła skrót drogi dojazdowej. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka działka znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową oraz usługową – symbol ze studium MO-MRU1,

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 11.500,-zł  (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) + 23% podatek VAT

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie  
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 22 sierpnia  2022 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem  11 lipca 2022  r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

 

AO/AO