Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 16/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 15/2 (AM-1) o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.06.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 16/2022  z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr  15/2 (AM-1)    o pow. 589 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  06.06. 2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM


 

W Y K A Z    nr  16 /2022

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr  15/2 (AM 1) o pow. 589m2 drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca 

2. NUMER DZIAŁKI   :          15/2  (AM -1)

3. POWIERZCHNIA:              589m2  

4. WŁAŚCICIEL:                     GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00067886/0

6.ZBYCIE :                              przetarg ustny nieograniczony

 

7. Zagospodarowanie: : zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwałą nr   XLI/412/13 z dnia              28 lutego 2013 r. działka nr 15/2 znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinna i usługową – symbol ze studium BK-MWU-1.  Dla działki została wydana decyzja nr 83/2020 o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną.

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 37.000,- zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)  + 23% podatek VAT

 

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

                                                                        

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 18 lipca  2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06 czerwca 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń     w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 27 czerwca 2022 r.

 

 

 

EM/EM