Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 13/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.06.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r.  poz. 1899 z póź.zm)                   

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 13/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź.zm.).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy      ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 06.06.2022 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok.304, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM


 

W Y K A Z  nr 13/2022

 

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Henryka Sienkiewicza 1

          działka nr 553 (AM 6) obr. Centrum  o pow.355m2 – udział 3,48% - 12,35m2

 Księga wieczysta -  SW1K/00047709/0 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym składający się z:

    pokoju i  kuchni (17,85m2) na II piętrze,  pomieszczenia gospodarczego nr 108 (4,20m2)

     na parterze.

    Łączna powierzchnia 22,05m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie

    współwłasności gruntu wynoszącym 3,48%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    36.500,- zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych)

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– teren  zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej

                                                                     -  symbol z planu B27 U/MW.

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia18 lipca 2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06 czerwca 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia  27 czerwca  2022 r.

 

 

EM/EM