Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.

Przetarg nr  GGG. 2-II .2022.EM                                               Bystrzyca  Kłodzka, dnia 25.04.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  z póź.zm)

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14.  

 

Przedmiot sprzedaży :

lokal użytkowy nr 2 położony w budynku mieszkalno-użytkowym składający się z sali sprzedaży, magazynu, WC i pomieszczenia gospodarczego  na parterze. Łączna powierzchnia 68,15m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - działka Nr 576 (AM 6) o pow. 115m2 – udział 23/100 części.

 Księga wieczysta-SW1K/00050343/0 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką .

Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w budynku wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z  dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020  r. poz. 1910).

Przeznaczenie w planie miejscowym :– teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol z planu B42U/MW

    Przeprowadzony w dniu 30.03.2022 r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 II  przetarg cena wywoławcza wynosi -  80.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt  tysięcy złotych)

 

Wysokość wadium -   8.000,-zł  (słownie: osiem  tysięcy   złotych)

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż
                       1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (800zł)                     

 

Nieruchomość (lokal użytkowy) stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111.

 

Wysokość wadium -   8.000,- zł (słownie: osiem tysięcy  złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.2-II.2022.EM lokal użytkowy ul. Okrzei 14/2 ”

Wpłaty należy dokonać do  dnia 03 czerwca 2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu 03 czerwca 2022 r. )

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

  1. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
  2. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   
  3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.
  4. przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,
  5. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Gminę Bystrzyca Kłodzka zs. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w celu realizacji postępowania przetargowego na zakup lokalu,                                                                                                       
  6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359
  8. przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny    nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

  Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

  Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej https:/bystrzycaklodzka.pl oraz https://bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach a ponadto w dzienniku www.dkl24.pl (Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy, Wydział I Cywilny Sygn. Akt Ns. Rej. Pr. 1/16 z dn. 19.02.2016 r. w sprawie wpisu do rejestru dzienników i czasopism tytułu www.dkl24.pl.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

 

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653