Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).

 

Przetarg   GGG. 1-II.2022.EM                                                Bystrzyca  Kłodzka, dnia 25.04.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź.zm)

 

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 (AM 2 ).

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jako PS VI, położona w granicach działki nr 280 (AM 2) o pow. 0,53ha  w  Nowej Bystrzycy. Grunt odłogowany, nie uprawiany, porośnięty trawą, kształt działki nie korzystny, nieokreślony. Działka nr 280 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

    Księga wieczysta (obejmująca mienie gminne) - SW1K/00046698/2- nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwała Nr XLI/412/13 z 28.02.2013 r. nieruchomość dz. nr 280 oznaczona jest jako grunty rolne z wykluczeniem zabudowy. 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie          i wyłączny koszt nabywcy.

    Przeprowadzony w dniu 30.03.2022 r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

II  przetarg  cena wywoławcza  17.000,- zł ( słownie: siedemnaście  tysięcy  złotych)

 

Wysokość wadium - 1.700,- zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.1-II.2022.EM- działka nr 280 Nowa Bystrzyca”

Wpłaty należy dokonać do  dnia 03 czerwca  2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu         03 czerwca 2022 r. )

 

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych               (170,-zł)                     

Zbycie nieruchomości: przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 280 tj. właścicieli działek ewid. nr 279,  282/3 i 409/90  położonych w Nowej Bystrzycy.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu :

Kształt przedmiotowej nieruchomości oraz brak dojazdu uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, zatem uzasadniona jest sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego wyłącznie do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinne złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów lub odpisem z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości bezpośrednio przyległej do działki będącej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy, oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o posiadaniu tytułu prawnego własności do gruntu, który bezpośrednio przylega do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (wzór oświadczenia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 304), dowód wpłaty wadium

 

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 03 czerwca 2022 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, pok.11 z dopiskiem "Przetarg GGG.1-II.2022.EM- działka nr 280  Nowa Bystrzyca”

Komisja przetargowa dniu 06 czerwca 2022 r. o godz. 14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poda listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (obok pokoju 304 - III piętro) jak również zostanie zamieszczona na stronie https:/bip.bystrzycaklodzka.pl/ nieruchomosci-komunalne-wyniki-przetargow-i-negocjacji-  nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.  

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 r. o godz. 10,oo w siedzibie Urzędu  Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111    ( I piętro)

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest :

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową

- okazanie dowodu tożsamości

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium.

Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego (w dniu podpisania aktu notarialnego należność winna być zaksięgowana na koncie Gminy). Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności na wskazane konto.

Koszty umowy notarialnej i  sądowe, które określi notariusz, ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

 Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach a ponadto w dzienniku www.dkl24.pl (Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy, Wydział I Cywilny Sygn. Akt Ns. Rej. Pr. 1/16 z dn. 19.02.2016 r. w sprawie wpisu do rejestru dzienników i czasopism tytułu www.dkl24.pl.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653