Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 9 /2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Porębie nr 36 .

 

Bystrzyca Kłodzka 11.04.2022r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021r. poz.1899 z póź. zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 9/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

    budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym położonym w Porębie Nr 36  wraz z przynależną działką  

    gruntu w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy .

 

      

  

2.  Zapłata za nabywaną  nieruchomość zabudowaną nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000       

     Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. 

     Dolnośląskiego  z 2017r. poz.2185 z póź. zmianami).

 

 

   3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy   

    ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

 

 

  4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  11.04.2022r. 

 

 

 

 5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. urzędu     

      pok. 305  lub  telefonicznie nr 74/ 8117655. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr  9/2022

   

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Porębie Nr 36 w granicach działki nr 53/5 w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Poręba  Nr 36

                            działka nr 53/5 (AM 1)  o pow. 0,0489 ha

                            Księga wieczysta –KW SW1K/00107366/2 -  nie zawiera wpisów dotyczących   

                            obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  

    położonym w Porębie  Nr 36  w granicach działki nr 53/5 na rzecz najemcy 

 

3. Wartość nieruchomości  wynosi  -     242.000,- zł ( słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące  

    złotych )

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : brak planu, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 

    zagospodarowania przestrzennego gminy  Bystrzyca Kłodzka uchwalonym w dniu 28.02.2013r.    

    uchwałą XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy  - teren oznaczony symbolem PR-MRU –

    przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz usługowej .

 

5. Sprzedaż budynku  następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy .

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art.  

    34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.

    z 2021r. poz.1899  z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia

    niniejszego wykazu.

*   art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

    odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego

    w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa    

    własności tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony   

    wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

23 maja 2022 r. 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej  przez okres 21 dni tj. do  dnia 02 maja 2022r.

 

 

MS/MS