Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 1335/2 (AM 1 ).

 

Przetarg   GGG. 7.2022.EM                                             Bystrzyca  Kłodzka, dnia  06.04.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź.zm)

 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum  w granicach działki nr 1335/2  (AM 1 ).

 

   1. Położenie nieruchomości –Bystrzyca Kłodzka   obręb Centrum

działka  nr 1335/2  (AM 1) o pow. 0,1140m2

księga wieczysta  -  KW SW1K/00049757/5- nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

 

2. Dane dotyczące nieruchomości:

      nieruchomość gruntowa, działka  nr 1335/2 położona w peryferyjnej strefie zabudowy miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Teren działki bardzo stromy nachylony w kierunku ul. Kasztanowej, kształt nieregularny, zbliżony do litery „L”, której najdłuższe ramie przylega do drogi dojazdowej, nie ogrodzony. Zgodnie z m.p.z.p na działce można wyodrębnić dwa obszary o różnym przeznaczeniu w planie. W górnej części działki część terenu o pow. ok. 160m2 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i usługową. Dostęp komunikacyjny zły, brak swobodnego dostępu. Uzbrojenie - brak. Na tej części znajdują się ruiny starego budynku gospodarczego. Ze względu na stan techniczny i jakość prac budowlanych budynek nadaje się do rozbiórki. Pozostała część działki przeznaczona pod zieleń naturalnie ukształtowaną. Teren ten jest porośnięty trawą, chwastami, krzewami, pojedynczymi drzewami pochodzącymi z samosiewu, bez znaczenia gospodarczego.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym:

     - w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową       symbol z planu C2MN/U

    -  w części na terenach przeznaczonych pod zieleń naturalnie ukształtowaną  symbol C1ZN.

4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego   ograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 1335/2 tj. właścicieli działek ewid. nr 14, 1334 i 1335/1  położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu :

zainteresowanie właścicieli gruntów bezpośrednio przyległych nabyciem nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości. Ograniczone możliwości samodzielnego zagospodarowania nieruchomości.

 

 I  przetarg  cena wywoławcza  15.000,- zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych)  + 23% podatek VAT

 

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

 

Wysokość wadium -  1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.7.2022.EM- działka nr 1335/2 Bystrzyca Kłodzka ”

 

Wpłaty należy dokonać do  dnia 20 maja 2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu                                                                                                      20 maja 2022 r. )

 

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych               (150,-zł)                     

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinne złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów lub odpisem z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości bezpośrednio przyległej do działki będącej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 1335/2   położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o posiadaniu tytułu prawnego własności do gruntu, który bezpośrednio przylega do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (wzór oświadczenia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 304), dowód wpłaty wadium

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 20 maja  2022 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, pok.11 z dopiskiem "Przetarg GGG.7.2022.EM- działka nr 1335/2 Bystrzyca Kłodzka”

 

Komisja przetargowa dniu 23 maja  2022 r. o godz. 14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poda listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (obok pokoju 304 - III piętro) jak również zostanie zamieszczona na stronie www.bip.bystrzycaklodzka.pl/ w zakładce nieruchomości komunalne – wyniki przetargów i negocjacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja  2022 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu  Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111 ( I piętro)

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest :

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową

- okazanie dowodu tożsamości

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium.

Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego (w dniu podpisania aktu notarialnego należność winna być zaksięgowana na koncie Gminy). Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności na wskazane konto.

Koszty umowy notarialnej i  sądowe, które określi notariusz, ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

 Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach  i na portalu internetowym www.dkl24.pl.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653