Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.71.2022

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 marca 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art. 63 ust. 1 ust. 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428):

 

§ 1

Ogłaszam konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska:

  1. Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej

 

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursach w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia zamieszcza się na:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.71.2022

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 marca 2022 roku

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych:

  1. Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul Mickiewicza 10
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego 68

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 tj. ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449)

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole ;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa  w art. 63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, danej szkole podstawowej, spełnia wymagania określone w części 1 pkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)spełnia wymagania określone w części 1. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

II. Zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły,

2)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

               - stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo

               - stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

               - imię (imiona) i nazwisko,

               - datę i miejsce urodzenia,

               - obywatelstwo,

               - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzani albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 672.) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenia, że kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub przedszkola) w Bystrzycy Kłodzkiej" w terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r. (do godz. 15.00) bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

W przypadku wysłania oferty pocztą - na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1 - decyduje data wpływu oferty do UMiG Bystrzyca Kłodzka.

Konkursy zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Zatrudnienie kandydata wyłonionego w wyniku konkursu nastąpi z dniem 1 września 2022 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej "RODO" w ramach ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych informuję, iż:

               Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka z reprezentowana w osobie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka , przez e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl

               Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bystrzycaklodzka.pl. Z inspektorem można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych - przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem.

               Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej określonych w treści ogłoszenia na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane w przypadku zakwalifikowania do następnego etapu konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

               Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazów akt lub innego szczególnego przepisu prawa - przez czas określony w tych przepisach.

               Posiadają Państwo prawo żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych. W celu skorzystania z przysługujących Państwu wyżej wymienionych praw należy się zwrócić do administratora. Jednakże należy zauważyć, że na wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi nie wszystkie z praw, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

               Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

               Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

PDFzarządzenie konkurs na dyrektorów.pdf (2,89MB)