Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 8 /2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskowicach w granicach działki nr 101 (AM 2) o pow. 700m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Piaskowicach objętych księgą wieczystą SW1K/00064202/1.

Bystrzyca Kłodzka, dnia   14  .03.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  8 /2022  z dnia  14   marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskowicach w granicach działki nr 101  (AM 2) o pow. 700m2   na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Piaskowicach  objętych księgą wieczystą SW1K/00064202/1.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  14     marca 2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

 

W Y K A Z   nr  8/2022

 

   sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Piaskowicach  w granicach działki nr 101 (AM 2)  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Piaskowicach objętych księgą wieczystą SW1K/00064202/1.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Piaskowice       

2. NUMER DZIAŁKI   :          101  (AM -2)

3. POWIERZCHNIA:              700m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00097139/8

6.ZBYCIE :            FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ

                                WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ –

                               objętej księgą wieczystą  SW1K/00064202/1

7. Zagospodarowanie: brak planu, nieruchomość niezabudowana. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka działka przylega do terenów przeznaczonych w części pod tereny parków (tereny leśne) w części zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową – symbol ze studium PS-MRU1,

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 2.000,-zł  (słownie: dwa tysiące złotych )

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie              6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia   25 kwietnia  2022 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem  14   marca 2022  r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 04 kwietnia 2022 r.

 

 

EM/EM