Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (AM 1 ).

 

Przetarg   GGG. 4.2022.EM                                                   Bystrzyca  Kłodzka, dnia 14.03.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź.zm)

 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (AM 1 ).

 

   1. Położenie nieruchomości – Spalona  gm. Bystrzyca Kłodzka  

działka  nr 57/21 (AM 1) o pow. 0,4108ha

księga wieczysta  -  KW SW1K/00050494/3 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera  wpisów

dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie          i wyłączny koszt nabywcy.

 

2. Dane dotyczące nieruchomości:

      nieruchomość gruntowa, działka  nr 57/21 położona w centralnej części wsi Spalona, w sąsiedztwie schroniska „Jagodna”, gdzie zbiegają się liczne drogi i szlaki turystyczne tworzące z terenów wokół schroniska ważny węzeł turystyczny. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się oświetlony orczykowy wyciąg narciarski oraz w dalszej odległości rozproszona zabudowa mieszkaniowo-letniskowa. Uzbrojenie sąsiedniego terenu – energia elektryczna. Nieruchomość ma  kształt nieregularny, nieokreślony, którego jednym z boków przylega do drogi dojazdowej, innym do planowanego ciągu pieszego, dwoma bokami do dużych terenów leśnych. Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca oraz planowana zabudowa mieszkaniowo-letniskowa.      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa § 10 planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania     przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr      XX/153/07  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007 r. działki znajdują się na       terenach oznaczonych symbolem  planu 10UT  – tereny usług turystyki.

4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego   ograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących z działką ewid. nr 57/21 tj. właścicieli działek ewid. nr 57/22, 149/152, 150/234 i 57/13   położonych w Spalonej.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu :

zachowanie profilu rozwoju terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie, a w szczególności do stworzenia infrastruktury towarzyszącej rozwojowi sportu i rekreacji.

 

4. I  przetarg  cena wywoławcza  330.000,- zł ( słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawka podatku.

Wysokość wadium -  33.000,- zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.4.2022.EM- działka nr 57/21 Spalona”

 

Wpłaty należy dokonać do  dnia 22 kwietnia  2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu                  22 kwietnia  2022 r. )

 

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych               (3.300,-zł)                     

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinne złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów lub odpisem z księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości bezpośrednio przyległej do działki będącej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 57/21  położonej w Spalonej, oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o posiadaniu tytułu prawnego własności do gruntu, który bezpośrednio przylega do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (wzór oświadczenia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 304), dowód wpłaty wadium

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 22 kwietnia  2022 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, pok.11 z dopiskiem "Przetarg GGG.4.2022.EM- działka nr 57/21 Spalona”

 

Komisja przetargowa dniu 25 kwietnia  2022 r. o godz. 14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poda listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (obok pokoju 304 - III piętro) jak również zostanie zamieszczona na stronie www.bip.bystrzycaklodzka.pl/ w zakładce nieruchomości komunalne – wyniki przetargów i negocjacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2022 r. o godz. 10,oo w siedzibie Urzędu  Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111

( I piętro)

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest :

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową

- okazanie dowodu tożsamości

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium.

Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego (w dniu podpisania aktu notarialnego należność winna być zaksięgowana na koncie Gminy). Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności na wskazane konto.

Koszty umowy notarialnej i  sądowe, które określi notariusz, ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

 Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach , na portalu internetowym www.dkl24.pl.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653