Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Waliszów w granicach działki nr 1051 (AM 2 ).

 

Przetarg   GGG. 5.2022.EM                                                   Bystrzyca  Kłodzka, dnia 14.03.2022 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  

    przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.2213);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź.zm)

 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Waliszów  w granicach działki nr 1051 (AM 2 ).

 

 1. Położenie nieruchomości – Nowy Waliszów   gm. Bystrzyca Kłodzka  

działka  nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha

    Księga wieczysta - SW1K/00106602/2- nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jako łaki trwałe ŁV (0,70ha), łaki trwałe ŁVI (0,11ha) i grunty pod rowami W (0,01ha)  w granicach działki nr 1051 (AM 2) o łącznej pow. 0,82ha  położona w  Nowym Waliszowie. Działka położona w pośredniej strefie zwartej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, w sąsiedztwie innych działek rolnych, dojazd droga gruntowa, teren działki lekko nachylony, porośnięty trawa, częściowo lekko podmokły. Kształt nieregularny, zbliżony do silnie wydłużonego prostokąta, którego krótszym bokiem przylega do drogi dojazdowej.

3. Przeznaczenie w planie miejscowym: brak planu, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego Uchwała Nr XLI/412/13 z 28.02.2013 r. nieruchomość działka nr 1051 oznaczona jest jako grunty rolne z wykluczeniem zabudowy. 

    Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie          i wyłączny koszt nabywcy.

 

4. Zbycie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego   ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu :

Wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej w szczególności rolników miejscowości Nowy Waliszów.

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r., poz.  461).

 

5. Nieruchomość obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 17.05.2023 r.

 

6. Cena wywoławcza  I  przetargu wynosi   32.000,- zł ( słownie:  trzydzieści dwa                           tysiące złotych)

Sprzedaż zwolniona  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)

 

Wysokość wadium -  3.200,- zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)  należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Gminy Bystrzyca Kłodzka Nr konta 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej  z adnotacją „Przetarg GGG.5.2022.EM- działka nr 1051 Nowy Waliszów”

 

Wpłaty należy dokonać do  dnia 22 kwietnia  2022 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny termin wpływu                22 kwietnia  2022 r. )

 

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych               320,-zł)                     

 

7. Oferty uczestnictwa w przetargu należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 22 kwietnia  2022 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, pok.11 z dopiskiem "Przetarg GGG.5.2022.EM- działka nr 1051 Nowy Waliszów”

8. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) poświadczenie stałego  adresu zameldowania na terenie miejscowości Nowy Waliszów    gmina  Bystrzyca Kłodzka,      

5) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359

6) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 

8. Komisja przetargowa dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poda listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (obok pokoju 304 - III piętro) jak również zostanie zamieszczona na stronie www.bip.bystrzycaklodzka.pl/ w zakładce nieruchomości komunalne – wyniki przetargów i negocjacji.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2022 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu  Miasta   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1  - sala nr 111

( I piętro)

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest :

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową

- okazanie dowodu tożsamości

- jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1359

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium.

Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego (w dniu podpisania aktu notarialnego należność winna być zaksięgowana na koncie Gminy). Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności na wskazane konto.

Koszty umowy notarialnej i  sądowe, które określi notariusz, ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

 Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój 304, telefonicznie 74/8117-653, e-mail: .

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz www.bip.bystrzycaklodzka.pl/,  w zakładce nieruchomości komunalne - ogłoszenia o przetargach , na portalu internetowym www.dkl24.pl.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653