Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 6/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1335/2 (AM-1) o pow. 0,1140 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.02.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 6/2022  z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr  1335/2 (AM-1)

    o pow. 0,1140 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum  drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  21 lutego 2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 306 lub telefonicznie nr 74/ 8117652.

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma


 


 

 

W Y K A Z    nr     6/2022

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr  1335/2 (AM 1) o pow. 0,1140ha drogą przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Bystrzyca Kłodzka 

2. NUMER DZIAŁKI   :          1335/2  (AM -1)

3. POWIERZCHNIA:              0,1140 ha

4. WŁAŚCICIEL:                     GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00049757/5

6.ZBYCIE :                              przetarg ustny ograniczonego do właścicieli działek bezpośrednio                   przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

7. Zagospodarowanie: : zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego dla północno-zachodniej części  obszaru miasta  Bystrzyca Kłodzka  i części obszaru wsi Stara Bystrzyca  zatwierdzonym Uchwałą nr    XXIII/207/2016  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. działka znajduje się:

- w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową -  symbol z planu C2MN/U (pow. ok.160m2).

- w części na terenach przeznaczonych pod zieleń naturalnie ukształtowaną  (pow. ok.980m2)

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 15.000,- zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych)  + 23% podatek VAT

 

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

                                                                        

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie         6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

04 kwietnia 2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14 marca  2022 r.

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma