Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 5/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.02.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 5/2022  z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży działki nr  272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna  drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  21 lutego 2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami pok. 306 lub telefonicznie nr 74/ 8117652.

                                                                                                                                                                                Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma
 


 

W Y K A Z   nr 5/2022

 

w sprawie sprzedaży działki nr  272/4 (AM 1) o pow. 3,5000 ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna  drogą przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w PODSTREFIE WSSE                    „INVEST PARK „ BYSTRZYCA KŁODZKA KOMPLEKS NR 2

                                                  działka nr 272/4 (AM 1) o pow. 3.5000 ha

                                                  Księga wieczysta -  SW1K/00046131/0 – obejmująca mienie Gminy

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- Nieruchomość gruntowa, w granicach działki nr 272/4, położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miasta, w sąsiedztwie dużej planowanej zabudowy produkcyjnej. Dostęp komunikacyjny dobry, krótki dojazd od strony obwodnicy miejskiej – droga krajowa nr 33, drogą dojazdową prowadząca dalej w kierunku miasta.  Uzbrojenie – energia elektryczna, woda, kanalizacja. Działka objęta podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren płaski, kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, nie ogrodzony.

 

3.Cena nieruchomości wynosi – 885.000,-zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt  pięć tysięcy               złotych) .

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w  dniu przetargu.

                                                                      

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Zgodnie z Uchwałą  nr XXXV/301/2021 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22.01.2021 r. - teren produkcji oraz usług- symbol z plan P/U 1.2.

  

5. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 04 kwietnia 2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń    w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14 marca  2022 r.

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma