Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów.

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.01.2022 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki  nr  1051 (AM 2) o pow. 0,82ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Nowy Waliszów.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 14.01.2022 r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 

         pok. 304 lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

 

 

 

 

 

 


 

W Y K A Z    nr     3/2022

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Waliszowie w granicach działki nr 1051 (AM 2) o pow. 0,82ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Nowy Waliszów 

2. NUMER DZIAŁKI   :         1051 (AM -2)

3. POWIERZCHNIA:              0,82 ha

4. WŁAŚCICIEL:                     GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00106602/2

6. ZBYCIE :                              przetarg ustny ograniczonego do stałych mieszkańców                      miejscowości Nowy Waliszów .

7. Zagospodarowanie: brak planu, nieruchomość niezabudowana. W studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka – oznaczona jest jako grunty rolne z wykluczeniem zabudowy.

 

 Nieruchomość obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 17.05.2023 r.

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi   – 32.000,- zł (słownie: trzydzieści dwa  tysiące złotych)

                                                                        

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 25 lutego 2022 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 04 lutego 2022 r.

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

 

 

EM/EM