Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w prawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  14.01.2022 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2021  r. poz. 1899 z póź. zm.)

 

 

1. Wykaz nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w prawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki 3 wraz            z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź.zm.).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy      ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 14.01.2022 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok. 304  lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

  Burmistrz

     Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 


 


W Y K A Z    nr   2/2022

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym  w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Kościuszki 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Kościuszki 3    

                           działka nr 1367/2  (AM 7) o pow. 658m2 – udział 12,00% - 78,96m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00080388/6

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym składający się :    pokoju z aneksem kuchennym,  łazienki z wc (18,70m2), pokoju, pomieszczenia gospodarczego, komórki pod schodami (22,18m2) na parterze, komórki gospodarczej K02 (6,00m2) w budynku gospodarczym na posesji. Łączna powierzchnia 45,88m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 12,00%.

Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi57.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy  złotych)  

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa    mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa   usługowa-  symbol z planu C 81MW/MN/U.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

25 lutego 2022 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń    w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia  04 lutego 2022 r.

                                                                                                                                                           Burmistrz

     Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma